Mart | Sürdürülebilirlik Bülteni
Yazan: Nihan Zeynep Aksan | 11 Mart 2024

Ticaret Bakanlığından ihracatta yeşil dönüşüme destek paketi

23.02.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 8191 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İhracat Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’da (“Karar”) birtakım değişiklikler yapıldı.

Gümrük Birliği Anlaşması ve Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki önemli payı sebebiyle dış ticarette Türkiye’nin en önemli partnerinin Avrupa Birliği olduğuna vurgu yapan Ticaret Bakanlığı, gelecek dönemin ticari kurallarını belirleyecek olan sürdürülebilirlik yolunda Türkiye’deki ihracatçıların farkındalığını arttırmak ve onlara süreç için yol haritası çizmek amacıyla Avrupa Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği’ni duyurdu.

Ticaret Bakanlığı ilgili destekle birlikte ihracatçı firmaların, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında kurumsal sürdürülebilirlik odaklı dönüşümlerini sağlayabilmeleri için farkındalığın oluşturulmasının, mevcut durum analizi yapılmasının, durumun iyileştirilmesine yönelik yol haritası belirlenmesinin, şirketlerin ulusal ve uluslararası fonlara erişimlerinin kolaylaştırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Bu kapsamda Karar’ın 14. maddesinde yapılan değişiklikle şirketler, proje kapsamında alınan danışmanlık hizmeti giderlerinin, 5 yıl süresince %50 oranında ve toplamda 10.000.000 TL'ye kadar destekten faydalanacaklardır..

Konu hakkında büromuz avukatları tarafından kaleme alınan yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: https://ticaret.gov.tr/haberler/ticaret-bakanligindan-ihracatta-yesil-donusume-destek-paketi

İklim Değişikliği Başkanlığı 2024 – 2028 Stratejik Planı yayımlandı

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından 2024- 2028 Stratejik Plan’ı yayımlandı. 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi’ne hizmet eden plan, yeşil dönüşümün her alanda ve tüm paydaşlarla gerçekleşmesine ve iklim dirençliliğinin inşa edilmesine öncülük etmek amacını taşıyor.

2024 – 2028 Stratejik Planı ile politika ve strateji belirleme, iklim değişikliğine uyum sağlama ve sera gazı emisyon azaltım hedefleri doğrultusunda piyasa mekanizmalarının oluşturulması sayesinde hem ulusal hem de uluslararası alanlarda bu hedeflere yönelik çalışmaların yürütülmesi hedeflenmektedir.

2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi (i) yeşil dönüşümün gerektirdiği adımların atılması, (ii) ulusal ve yerel ölçekte iklim değişikliğine uyum kapasitesinin arttırılması ve (iii) kurumsal kabiliyet ve kapasitenin arttırılması şeklindeki üç temel amaç çerçevesinde oluşturulmuştur. Buna göre stratejik plan kapsamında, 2028 yılına kadar sera gazı azaltım miktarının %39’a ulaşması ve verilen hibe miktarının ise bir milyar iki yüz otuz milyon liraya ulaşması beklenmektedir.. Yine, söz konusu plan ile Türkiye’nin İkinci Ulusal Katkı Beyanı ve Ulusal Yeşil Taksonomi Mevzuatının tamamlanması beklenmektedir.

Kaynak: https://iklim.gov.tr/baskanligimiz-2024---2028-stratejik-plani-yayinlanmistir-haber-4212

Parlamento, AB Dışı Şirketler ile Belirli Sektörlerde Çalışan Şirketlerin Sürdürülebilirlik Raporlama Yükümlülüklerini İki Yıl Ötelemeyi Kabul Etti

Avrupa Parlamentosu, AB’deki şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektörde sürdürülebilirlik raporları ve AB dışındaki şirketlerin ise CSRD (Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi) kapsamında sürdürülebilirlik raporları hazırlama yükümlülüklerinin ertelenmesine ilişkin direktif üzerinde geçici anlaşmaya vardı. Söz konusu anlaşma ile hem şirketlerin raporlama yükümlülüklerini daha iyi yerine getirmeleri adına hazırlık yapmaları hem de Avrupa Finansal Raporlama Danışma Grubu'nun (EFRAG) raporlama için geliştireceği yeni standartlar için zaman kazanılması amaçlanmaktadır.

Komisyon tarafından şirketlerin raporlama yükümlülüklerini 2 yıl öteleyerek ilk etapta ESRS’yi uygulamaya odaklanmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği geçici anlaşmanın ileriki günlerde AB Konseyi ve Parlamentosu tarafından resmi olarak benimsenmesi bekleniyor. Konu ile ilgili Belçika Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Vincent Van Peteghem’ın anlaşmaya ilişkin ifadeleri ise şu şekilde: “Bugünkü anlaşma raporlama gereksinimlerini en aza indiriyor ve şirketlere ESRS'yi uygulamak ve sektörel Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na hazırlanma zamanı veriyor."

Kaynak:https://www.esgtoday.com/eu-lawmakers-agree-to-delay-sustainability-reporting-standards-for-specific-sectors-and-non-eu-companies-by-2-years/

AB’nin Denizcilik Sektörüne Yönelik Emisyon Ticaret Sistemi Genişliyor

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi gemi kaynaklı kirlilikle ilgili 2005/35/AT Sayılı Direktif'in değiştirilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi, 1 Ocak 2024’ten itibaren denizcilik sektörünü de kapsayacak şekilde uygulanmaya başlanacaktır. Düzenleme AB-içi gemi taşımacılığı ve limana yapılan manevralar sebebiyle ortaya çıkan emisyonun tamamını kapsarken, AB çıkışlı uluslararası gemi taşımaları ve AB varışlı uluslararası deniz taşımaları sebepli emisyonun da %50’sini kapsamaktadır. Bu düzenleme, denizcilik şirketlerine kendi emisyonlarını aktif bir şekilde takip edip bunu raporlama yükümlülüğü getirmektedir.

Aynı zamanda mevcut direktif, Uluslararası Deniz Kirliliğinin Önlenmesine İlişkin Sözleşme baz alınarak düzenlenecek ve denize boşaltılan atık su, çöpler gibi birçok kirlilik maddesini dahil edecek şekilde güncellenecektir. İlgili değişiklikle beraber kirliliğin daha iyi takip edilmesi ve süreçlerin şirketlerce daha şeffaf yürütülmesi ve idari cezaların daha etkin uygulanabilmesi amaçlanmaktadır.

Kaynak: https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/yesil-mutabakat/ab-emisyon-ticaret-sistemi/deniz-tasimaciligindan-kaynaklanan-emisyonlarin-ab-etsye-dahil-edilmesi

Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu ESG Derecelendirmelerinde Yeni Bir Anlaşmaya Vardı

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi, bir şirketin sürdürülebilirlik karnesi çıkarılırken şirketin toplum ve çevre üzerindeki etkisi ile risklerini tespit etmeye yardımcı olan ESG derecelendirmelerinin güvenilirliğini arttırmak, karşılaştırılabilirliğini, şeffaflığını sağlamak amacıyla yeni kurallar üzerinde geçici anlaşmaya vardı. Ana hedef, ESG derecelendirme sağlayıcılarının faaliyetlerinin bütünlüğünü sağlayarak olası çıkar çatışmalarını önlemek oldu.

Yeni kurallar uyarınca, Avrupa Birliği'nde şimdiye kadar düzenlenmemiş olan ESG derecelendirme sağlayıcılarının Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) tarafından yetkilendirilmesi ve denetlenmesi gerekecektir..

Geçici anlaşma ile bir yandan Avrupa Birliği’nde faaliyet göstermenin anlam ve kapsamı belirlenerek bölgesel netlik sağlanırken bir yandan da ESG derecelendirmeleri ve istisnaları hakkında ayrıntılı düzenleme getirildi.

Kaynak: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/02/05/environmental-social-and-governance-esg-ratings-council-and-parliament-reach-agreement/

Avrupa Komisyonu 2050 Net Sıfır Karbon Hedefi Doğrultusunda Yeni Bir Adım Attı

Avrupa Komisyonu 2050 yılına kadar Net Sıfır Karbon Emisyonuna ulaşma hedefi doğrultusunda 20 Şubat 2024 tarihinde yeni bir adım attı.

Komisyonun kabul ettiği Endüstriyel Karbon Yönetimi Tebliği’nde karbondioksiti yakalayabilen, doğrudan atmosferden uzaklaştırabilen ve daha sonrasında depolayabilecek/kullanabilecek teknolojilere dair ayrıntılar yer aldı.

Teklifi Kasım 2022’de sunulan tebliğ ile amaç; 2050 yılına giden yolda önce 2030 sonrasında da 2040 yılına ilişkin hedeflerde karbondioksit için Avrupa’da tek bir pazar oluşturulurken gerekli altyapının sağlanmasında atılacak adımların belirlenmesi oldu. Komisyon i) yatırım ve finansman, ii) araştırma, yenilikçilik ve kamu bilinci, iii) uluslararası iş birliği başlıklarında olmak üzere endüstriyel karbon yönetim projelerinin yatırımcı nezdinde daha ilgi çekici hale gelmesi için bir dizi yatay eylem belirledi.

Kaynak: https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/eu-reaches-deal-on-worlds-first-carbon-removal-certification-scheme/

 

Paylaş: