Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Önemli Düzenlemeler Yürürlüğe Girdi!
Yazan: Zeynep Taydaş | 17 Kasım 2022

9 Kasım 2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (‘’7420 sayılı Kanun’’) ile çalışanlara yapılan yemek ve ısınma ödemeleri ile yurtdışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışanların vergilendirilmesi, takip tutarı 2.000,00-TL ve altında olan icra takipleri, öğrenim kredisi borçları, COVID-19 salgını sebebiyle uygulanan idari para cezaları, kur korumalı mevduat uygulaması süresinin uzatılması, yenilenebilir enerji üretiminde gelir vergisi muafiyet sınırının genişletilmesi başta olmak üzere çeşitli konularda düzenlemeler meydana geldi.

Çalışanlara Yapılan Yemek, Elektrik, Doğalgaz ve Diğer Isınma Ödemeleri ile Yurtdışında Yapılan İşlerin Vergilendirilmesi

 • İşverenler tarafından işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 Türk lirasını aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna kapsamında olup ödemenin bu tutarı aşması halinde aşan kısım ile bu amaçla sağlanan diğer menfaatler 01.12.2022 tarihinden itibaren ücret olarak vergilendirilecektir.
 • 09.11.2022 tarihinden itibaren, işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30.06.2023 tarihi de dahil olmak üzere bu tarihe kadar mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan aylık 1.000 Türk lirasını aşmayan ödemeler, prime esas kazanca dahil edilmeyecek ve bu tutar üzerinden gelir vergisi hesaplanmayacaktır.
 • Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan sigortalıların, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri 01.12.2022 tarihinden itibaren gelir vergisinden istisna sayılacaktır.

Takip Tutarı 2.000 Türk Lirası ve Altında Kalan İcra Takiplerinde Alacağın Gider Kaydedilebilmesi

 • 15.08.2022 tarihi itibariyle (i) İcra ve İflas Kanunu ile Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun uyarınca icra takibi başlatılmış bulunan, (ii) borçlusu gerçek kişi olan ve (iii) her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dâhil icra takibi başlatıldığı tarihteki takip talebinde yer alan takip tutarı 2.000 Türk lirasını aşmayan alacaklar ile bu tutarın üzerinde takip başlamış olmakla birlikte 15.08.2022 tarihi itibarıyla dosyada yapılmış tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarı 2.000 Türk lirası ve altına düşen alacaklardan, alacaklıların 09.11.2022 tarihini takip eden altıncı ayın sonuna kadar alacak haklarından feragat ettiklerini belirtir dilekçeyle vazgeçerek icra takiplerini sonlandırmaları koşuluyla takip konusu alacak, Vergi Usul Kanunu’nun 322. maddesi kapsamında değersiz alacak niteliğinde kabul edilecek ve gider olarak kaydedilmesi mümkün olacaktır.
 • İlgili düzenleme kapsamında icra takibinden vazgeçilen alacaklar için vazgeçme işlemi nedeniyle alınması gereken harç ile cezaevi harcı alınmayacak olup vazgeçme işlemi öncesinde alınan harçlar iade edilmeyecektir.
 • İlgili düzenleme çerçevesinde takibinden vazgeçilen icra dosyaları kapsamında taraflar, karşılıklı olarak yargılama gideri ve vekalet ücreti talebinde bulunamayacaktır.

Varlık Yönetim Şirketlerinin Bankalardan Devir ve Temlik Aldığı Alacaklardan Feragat Edilmesi

 • Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren varlık yönetim şirketlerince, bankalardan 15.08/2022 tarihi dahil olmak üzere bu tarih itibariyle devir ve temlik alınan ve 09.11.2022 tarihi itibarıyla anapara takip bakiyesi 2.500 Türk lirası ve altında bulunan bireysel nitelikli her türlü kredi sözleşmesinden kaynaklı alacakların anapara takip bakiyesinin yarısı; kalan anapara, faiz, masraf, vekalet ücretleri ve benzeri alacaklarının takibinden feragat etmeleri şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna aktarılan tutardan Fonun iştiraki olan varlık yönetim şirketi aracılığıyla ödenecektir. Bu kapsamda tasfiye edilecek tutar, bir gerçek kişinin tüm varlık yönetim şirketlerine olan borç toplamı dikkate alınarak tespit edilecektir.
 • İlgili düzenleme kapsamında alacaklı kuruluşlar tarafından tahsil edilen tutarlar nedeniyle lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna olup, tasfiye edilen alacaklar için icra tahsil harcı ve vazgeçmeye ilişkin harç ile cezaevi harcı alınmayacaktır.
 • İlgili düzenleme kapsamında tasfiye edilen alacaklar nedeniyle borçlu veya vekili, varlık yönetim şirketlerinden veya Hazine ve Maliye Bakanlığından vekalet ücreti, yargılama gideri ve benzeri başkaca bir hak ve alacak talebinde bulunamayacaktır. Kapsama giren alacaklara karşılık 09.11.2022 tarihinden sonra varlık yönetim şirketlerince yapılmış tahsilatlar ise borçlusuna iade edilecektir.

Öğrenim Kredisi Borçları Kapsamında Erteleme Talebinde Bulunma ve Endeks Tutarlarının Terkin Edilmesi

 • Öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktar kadardır.
 • Borcun ertelemesi talebinde bulunulması halinde, borçlunun çalışmadığının teyit edilmesi halinde ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde on ilave edilerek kredi borcu hesaplanacaktır. Ancak ilgili yılda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde ondan az olması halinde bu oran uygulanacaktır. Erteleme işleminin en fazla üç defa yapılabileceği düzenlenmiştir.
 • Ödemenin askerlik dönemine rastlaması halinde ise borçlunun talebi üzerine kredi borcunun herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar ertelenmesi mümkün hale gelmiştir.
 • 09.11.2022 tarihi itibariyle kredi almakta olan veya kredi borcunun ödeme zamanı henüz başlamamış kişilere öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara endeks hesaplanmayacak, kredi geri ödemesi devam eden veya borçları vergi dairesine takip için bildirilmiş olan kişilere verilen tutarlara ilave edilmiş endeks tutarları ise terkin edilecektir.

COVID-19 Salgını Kapsamında Alınan Tedbirlere Aykırı Davranılması Halinde Tahakkuk Eden İdari Para Cezalarının Tahsilinden Vazgeçilmesi

 • Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile Kabahatler Kanunu kapsamında COVID-19 salgın hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla 11.03.2022 tarihinden itibaren 09.11.2022 tarihine kadar verilen ve 09.11.2022 tarihi itibarıyla muhatabına tebliğ edilmemiş olan idari para cezalarının tebliğ edilmeyeceği düzenlenmiş, tebliğ edilmiş olanların ise tahsilinden vazgeçilmiştir. 09.11.2022 tarihinden önce işlenen söz konusu kabahatler için idari para cezası verilmeyecek olup ancak bu zamana kadar tahsil edilmiş olan idari para cezalarının ise iade edilmeyeceği belirtilmiştir.

Yenilenebilir Enerji Üretiminde Gelir Vergisi Muafiyetinin Sınırının Genişletilmesi

 • Lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları, yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlara tanınan gelir vergisi muafiyeti kapsamında üretim tesisi kurulu gücünün azami 25 kW olması sınırı, 7420 sayılı Kanun ile 09.11.2022 tarihinden itibaren 50 kW olarak değiştirilmiştir.

Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması

 • Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 01.10.2022 tarihinden önce olup da bu tarihten önce karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin borçluların söz konusu borçlarının ödenmesi geciken kısmının 01.07.2023 tarihine kadar tamamını ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde borçlular hakkında Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacaktır.
 • Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların bu düzenleme uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırmasının ise ilgili kuruluşlar aleyhine herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluk doğurmayacağı düzenlenmiştir.

Kur Korumalı Mevduat Döviz/Altın Dönüşüm Süresinin Uzatılması

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 14. Maddesinde yapılan değişiklik doğrultusunda kurumların döviz/altın hesap bakiyelerini Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığını en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda elde edilen faiz, kar payları ile diğer kazançların kurumlar vergisinden istisna sayılması 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Sonuç

7420 sayılı Kanun ile vergi uygulaması başta olmak üzere çeşitli değişiklikler meydana gelmiş olup ilgili değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihlerinin ve çeşitli değişikliklerin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olan Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi Bakanlıklar tarafından yayınlanabilecek duyuruların takip edilmesini tavsiye ederiz.

İlgili yazımızda yapılan düzenlemelerin özetine yer verilmiş olup 7420 sayılı Kanun metninin tamamına erişmek için linke tıklayabilirsiniz.

 

 

Paylaş: