SGK Tebligatları Elektronik Ortama Taşınıyor!
Yazan: Zeynep Taydaş | 14 Ekim 2021

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (‘’SGK’’) tarafından çıkarılan ‘’Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik’’ (‘’Yönetmelik’’) 24 Eylül 2021 tarih ve 31608 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Ekim 2021 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik, SGK'nın elektronik ortamda yapacağı tebliğ işlemlerine yönelik usul ve esasları belirlemektedir

Yönetmelik, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 88’inci ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 8’inci maddelerine dayanılarak hazırlanmakla birlikte ayrıca Yönetmelik uygulanmasında; teslim, bilgilendirme ve belgelendirmenin sağlanması, bilgi güvenliğinin sağlanması, kişisel verilerin korunması, entegrasyon ve iş birliğinin sağlanması, hizmet kalitesinin sağlanması, ulusal ve uluslararası standartların sağlanması ilkeleri göz önüne alınacaktır.

1 Ekim itibariyle SGK tarafından tebliğ edilmesi gereken her türlü evrak, elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâli hariç olmak üzere, elektronik ortamda tebliğ edilecektir.

Buna göre;

Yönetmelikte, elektronik tebligata tabi “işveren” tanımı, “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte ve sonrasında 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar” olarak yapılmaktadır. Bu kapsamda, tek başına çalışan esnaflar, elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu bulunan işverenler kapsamı dışında kalmış olup, yanında işçi çalıştıran tüm kişiler ise elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu kapsamına girmektedir.

5510 sayılı Kanun’un 88’inci maddesine istinaden elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu bulunan işverenlerin, 1 Ekim’den itibaren 3 ay süreyle, başka bir deyişle 1 Ocak 2022 tarihine kadar, elektronik tebligat adresi almak üzere SGK tarafından belirlenecek sistem üzerinden başvuru yapmaları ve elektronik sistemi kullanmaları gerekmektedir. 1 Ekim 2021 tarihinden sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler için ise başvuru süresi farklılık arz etmekte olup başvurular sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihi takip eden üç ay içerisinde yapılmalıdır.

Elektronik tebligat zorunluluğu kapsamında bulunmayan işverenler ise isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edebilecekler. Bahsi geçen işverenlerin kendilerine elektronik tebligat yapılması yönünde talepte bulunması halinde artık bu sistemi kullanmak zorunda olacaklar ve daha sonra sistemden çıkamayacaklardır. Elektronik ortamda yapılan tebligatlar, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak işverenler; başvurularını süresinde, tam ve doğru olarak yapmakla, beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri bildirmekle, Yönetmelik ile belirtilen tüm şartlara uymak ve elektronik tebligatı alacak kişilerde değişiklik olması halinde bu değişikliği bildirmekle yükümlüdürler.

Zorunlu veya isteğe bağlı olarak elektronik tebligat sistemine dahil olan tüzel kişi işverenler, yalnızca ticaret sicil kayıtlarının silindiği tarih itibariyle sistemden çıkabileceklerdir.

Sonuç

Yayınlanan Yönetmelik ile elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu bulunan işverenlerin, Yönetmelik’te belirtilen süre ve koşullara uyarak elektronik tebligat adresi edinmelerini ve sisteme kaydolmalarını; ilerleyen süreçte beyan edilen bilgilerde herhangi bir değişikliğin meydana gelmesi halinde ise söz konusu değişikliğin derhal bildirilmesini tavsiye ederiz.

Paylaş: