Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından İşyerlerinde COVID-19 Tedbirleri Konulu Yazı Yayınlandı!
Yazan: Zeynep Taydaş | 27 Eylül 2021

17.09.2021 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (‘’Bakanlık’’) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı’na gönderilen ‘’İşyerlerinde COVID-19 Tedbirleri’’ konulu yazı (‘’Yazı’’) kapsamında işyerinde karşılaşabilecekleri sağlık ve güvenlik riskleri konusunda yapılan yazılı bilgilendirmeye rağmen aşı yaptırmayan veya PCR testi ibraz etmeyen işçiler hakkında işverenlerin tesis edebileceği işlemler açıklanmıştır.

Bakanlık, 81 İl Valiliği’ne gönderdiği 02.09.2021 tarihli genel yazı ile işverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları hatırlatmakla birlikte işverenlerin COVID-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi gerektiğini ve söz konusu işçilerden zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmalarını isteyebileceklerini açıklamıştı.

Bakanlık tarafından tanzim edilen 17.09.2021 tarihli Yazı uyarınca, işyerinde karşılaşabilecekleri sağlık ve güvenlik riskleri konusunda yazılı bilgilendirmeye rağmen aşı yaptırmayan veya PCR testi ibraz etmeyen işçiler hakkında, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi, telafi çalışması ile uzaktan çalışma hükümleri uyarınca işlem tesis edilebileceği şeklinde görüş verilmiştir. İlaveten Bakanlık, işverenlerin olası bir fesih işlemini değerlendirirken işçilerin işsiz kalmamaları için gerekli özenin gösterilmesini ve feshin son çare olma ilkesinin dikkate alınması gerektiğini önemle belirtmiştir. Bu sebeple işverenler, işyerlerindeki COVID-19 tedbirlerine uymayan işçiler hakkında her ne kadar yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda işlem tesis edebilecekler ise de yapılacak işlemlerin işverenlerce her bir somut olay özelinde ayrı ayrı değerlendirilmesi ve feshin yalnızca son çare olarak uygulanması gerekmektedir.

Sonuç

Öncelikle işverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek risklere yönelik tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirme yükümlülüğü bulunmakla birlikte COVID-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini ise yazılı olarak ayrıca bilgilendirmeleri gerektiğini, yapılan bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere de kesin COVID-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları konusunda da söz konusu işçileri aydınlatması ve bildirilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tanzim edilen Yazı ile işyerinde karşılaşabilecekleri sağlık ve güvenlik riskleri konusunda yazılı bilgilendirmeye rağmen aşı yaptırmayan veya PCR testi ibraz etmeyen işçiler hakkında alınabilecek olası aksiyonlara ilişkin görüş verilmiş olup yapılacak işlemlerin işverenlerce her bir somut olay özelinde ayrı ayrı değerlendirilmesini ve feshin son çare olarak gözetilmesini tavsiye ederiz.

Paylaş: