Aşı Olmayan İşçiden Haftada Bir PCR Testi İstenebilecek!
Yazan: Zeynep Taydaş | 06 Eylül 2021

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 81 İl Valiliği’ne gönderdiği 02.09.2021 tarihli genel yazı (‘’Genelge’’) ile işyeri/işverenler, COVID-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmalarını isteyebilecek ve test sonuçlarını gerekli işlemleri yapmak üzere işyerinde kayıt altında tutacaklardır.

Genelgeye göre işverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları hatırlatılmakta ve işverenlerin COVID-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi istenmekle birlikte, bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin COVID-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçlarının da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Sonuç

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan Genelge ile işverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek risklere yönelik tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirme yükümlülüğü bir kez daha hatırlatılmış, işverenlere COVID-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirme yükümlülüğüne ilaveten aşı olmayan işçilerden ise 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmalarını isteyebilme yetkisi tanınmıştır.

Yayınlanan genelge sonucu işverenlerden, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklerine azami uyum göstermelerini ve işçilerin aşı olup olmadıkları ile PCR sonuçları gibi hassas bilgilerin güvenli bir şekilde kayıt altına alınarak saklanması adına gerekli tedbirleri almalarını tavsiye ederiz.

PCR testi ücretlerinin kim tarafından karşılanacağı konusunda ise farklı görüşler mevcut olmakla birlikte gerek iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile düzenlenen işverenin sağlık gözetimi yükümlülüğü, gerek işverenin, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamayacağına dair Kanun hükmü göz önüne alındığında söz konusu masrafların işverence karşılanacağı şeklinde yorumlanabilecektir. Her ne kadar Genelge ile bu kapsamda herhangi bir düzenleme getirilmemiş ise de ilgili konunun çeşitli ihtilafların meydana gelmesine sebep vermesi kuvvetle muhtemel olup zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinden ücretsiz alınabildiği göz önüne alındığında Genelge ile işçilerden istenebilecek PCR testlerinin de bu kapsamda ücretsiz olacağı kanaatindeyiz.

Paylaş: