Yeni Vergi Affı Yazı Dizisi - 3
Yazan: Emre Akarkarasu | 21 Haziran 2021

9 Haziran 2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe giren 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (“Kanun”) içerisinde yer alan düzenlemelere ilişkin yazı dizimizin bu bölümünde “İnceleme ve Tarhiyat Aşamasındaki Alacaklara” yere vereceğiz

     1. Genel hatlarıyla yapılandırma

Bu Kanun’un kapsadığı dönemlere ilişkin olarak 9 Haziran 2021 tarihinden önce başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine, matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla devam edilmektedir.

Öncelikle, Kanun kapsamında getirilen bu uygulamadan yararlanabilmek için bahse konu işlemler için dava açılmaması gerekmektedir. Yine, bu hükümlerden yararlanılması halinde, ayrıca uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma ve vergi cezalarında indirim hükümlerinden yararlanılamayacaktır.

İnceleme ve bu işlemlerin tamamlaması takiben Kanun kapsamındaki faydalanmaya ilişkin bilgilere yer verilmiştir:

Ödenecek Tutar

Vazgeçilen Tutar

Tarh edilen verginin %50’si

Tarh edilen verginin kalan %50’lik kısmı

Vergi alacağı aslına bağlı olmayan cezaların %25’si

Vergi alacağı aslına bağlı cezaların tamamı

Gecikme zammı ve faizi yerine Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar Yİ- ÜFE’ye göre hesaplanan faiz

Vergi alacağı aslına bağlı olmayan cezaların %75’i

Kanun’un yayım tarihten sonra (09.06.2021) vergi ihbarnamesinin tebliğini takiben belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamı

Gecikme faizi tutarının tamamı

       2. Diğer Hükümler

i) İncelemede olan mükellefler matrah artırımı yapabilmekte midir?

Kanun’un yayım tarihi (09.06.2021) itibariyle başlamış ancak henüz sonuçlanmamış vergi incelemeleri bulunan mükellefler, Kanun’da yer alan matrah artırımı mekanizmasından yararlanabilmektedir.

Bu mükelleflerde başlamış̧ olan inceleme sonucunda incelemenin 2 Ağustos 2021 tarihine kadar sonuçlandırılmaması durumunda incelemeye devam edilemeyecek ve tarhiyat işlemleri yapılamayacaktır.

Dolayısıyla, mükellefler sadece matrah artırımı nedeniyle hesaplanan vergilerin ödenmesiyle yükümlü olacaktır.

Ve fakat, incelemenin yukarıda yer alan süreden önce bitirilmesi ve tarhiyata konu işlem ile vergi matrahı ve vergi farkı tespit edilirse; inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten önce artırımda bulunulmuş olması şartıyla inceleme ve takdir sonucu bulunan fark, matrah artırımı hükümleriyle birlikte değerlendirilmektedir.

ii) Vergi incelemelerinde tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunmuş olması aftan yaralanmayı etkilemekte midir?

Kanun’un yayım tarihi olan 9 Haziran 2021 tarihi itibariyle, tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunulmuş ancak uzlaşma günü henüz gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte vergi veya ceza ihbarnameleri mükellefe tebliğ edilmemiş alacaklar için de yukarıda yer verilen hükümlerden faydalanılabilecektir.

Kanun’da yer alan bu düzenlemeler ile birlikte mükelleflere, vergi incelemelerine tabi işlemlerinde olası toplam vergi maliyetini düşürebilme fırsatı tanınmaktadır.

 

Paylaş: