30.04.2021 - 31.05.2021 İçin Çeklerin İbrazına, Kambiyo Senetlerine Dayalı Takiplere ve Kamu İdarelerinin Alacaklarına Yönelik Düzenleme Yapıldı!
Yazan: Adem Berk Arda | 04 Mayıs 2021

25.03.2020 Tarihinde kabul edilen 7226 Sayılı ‘’Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ ile COVID-19 pandemisinin toplum üzerinde yarattığı olumsuz etkileri önlemek amacıyla diğer kanunlarda düzenlenmiş hükümlere ekleme yapılmak suretiyle, birtakım geçici hukuki tedbirler alınmıştı.

Bu defa 29.04.2021 tarihinde TBMM’de kabul edilen 7318 sayılı “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 15. Maddesi ile 7226 sayılı Kanuna “Geçici Madde 3” eklenmiş, ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar doğrultusunda bu tarihler dahil olmak üzere 30.04.2021-31.05.2021 tarihleri arası için yeni tedbirler alınmıştır. Ardından Ticaret Bakanlığı tarafından çeklerin ibrazıyla ilgili işbu Geçici 3. Madde (a) bendinin uygulanmasına yönelik tebliğ çıkartılarak, 30.04.2021 tarihli 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklik ve söz konusu tebliğ dikkate alındığında bu döneme ilişkin olarak;

  • İbraz süresinin son günü bu tarihler dahil olmak üzere 30.04.2021-31.05.2021 arasına isabet eden çekler bankaya ibraz edildiğinde; çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığı var ise bedelleri ödenecek, karşılığının bulunmaması halinde ise 01.06.2021 tarihine kadar karşılıksızdır işlemi yapılamayacaktır.
  • Bu tarihler dahil olmak üzere 30.04.2021-31.05.2021 arasında vadesi gelen poliçe, bono, çek gibi kambiyo senetlerine dayanarak yeni icra ve iflas takibi başlatılamayacak, mahkemelerden ihtiyati haciz kararı alınamayacak ve daha önce başlatılan takipler duracaktır.
  • Başta Bakanlıklar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), İl-İlçe belediyeleri ve özel idareleri olmak üzere 5018 sayılı kanun kapsamına giren kamu kurumlarının kamu veyahut özel hukuktan kaynaklanan alacakları için bu tarihler dahil olmak üzere 30.04.2021-31.05.2021 arasında yeni icra veyahut iflas takibi başlatılamayacaktır. Daha önce başlatılan takiplere ise devam edilebilecektir.

Netice itibariyle bu tarihler dahil olmak üzere 30.04.2021-31.05.2021 arası için çeklerin ibrazına, vade tarihleri bu tarihler arasına gelen kambiyo senetlerine dayanarak daha önce başlatılmış olan takiplerin durmasına ve yeni takip başlatılamamasına, yine kambiyo senetlerine dayanarak ihtiyati haciz kararı alınması ile bir kısım kamu kurumlarının yeni takipler başlatmasının engellenmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Ancak bu süreçte, belirtilen tarihler öncesinde vadesi gelen kambiyo senetlerine ilişkin takip başlatılabileceği ve bunlara devam edilebileceği; ilamlı takip, genel haciz, kira, ipotek - rehnin paraya çevrilmesi yolu gibi diğer takip türlerine ilişkin yeni takip başlatılarak mevcut olanlara devam edilebileceği; ayrıca bu takipler için itiraz, tahliye ve dava açma süresi gibi zamanaşımı/hak düşürücü sürelerin işlemeye devam edeceği unutulmamalıdır. Herhangi bir hak kaybı yaşanmaması adına bu hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

Paylaş: