Site Yönetimi Kiracının Aidat Borcu Bilgisini Ev Sahibi ile Paylaşabilir!
Yazan: Oktay Şener | 26 Nisan 2021

Giriş

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından “İlgili kişinin aidat borcu bilgisinin site yönetimi tarafından ev sahibine iletilmesi” hakkında verilen 29.09.2020 tarih ve 2020/755 sayılı kararda, söz konusu şikâyet hakkında Kanun kapsamında yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verilmiştir.

Şikâyete Konu Olay

İlgili kişi olan kiracı, Kurul’a, ev sahibinden aidatının bazı aylarda eksik, bazı aylarda ise hiç yatırılmadığına dair SMS iletimi konusunda kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlendiği, kişisel verilerinin ev sahibi ile paylaşılmasında hiçbir bilgisi ve rızasının bulunmadığı, bu doğrultuda veri sorumlusu site yönetimine başvurmak suretiyle işlenen/aktarılan kişisel verileri ile ilgili bilgi talep ettiği, site yönetiminin ise verdiği yanıtta, kiracının aidat ödeme bilgilerinin ev sahibinin talebi doğrultusunda paylaşıldığının belirtildiği fakat kiracıya aydınlatma yapıldığına veya kendisinden bu hususta açık rıza alındığına dair bir belge yahut herhangi bir hukuka uygunluk sebebinin de sunulamadığı belirtilerek site yönetimi hakkında idarî para cezası uygulanması talep edilmiştir.

Değerlendirme ve Karar

Olay incelenirken Kurul tarafından yapılan değerlendirmede;

  • Kanunun “Kişisel verilerin işlenme şartları” başlıklı 5.maddesi uyarınca kişisel verilerin işlenme şartlarının belirlendiği,
  • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun “Ortak Giderlerin Teminatı” başlıklı 22.maddesinin, “Kat malikinin, 20.madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür…” şeklinde olduğu,
  • Söz konusu hüküm uyarınca ev sahibi ile kiracının ortak giderler ve gecikme tazminatından müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu dikkate alındığında, ev sahibinin, kiracısının oturduğu dairenin aidat gibi apartmanın ortak giderlerinden payına düşen kısımlarını ödeyip ödemediğinden haberdar olmasında gerek ev sahibi gerek site yönetiminin menfaati bulunduğu, dolayısıyla söz konusu veri işleme faaliyetinin; 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (e) bendi kapsamında bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması çerçevesinde gerçekleştirildiği,
  • Bu itibarla site yönetiminin kiracıya verdiği cevapta da ev sahibinin isteği üzerine kiracının borç bilgilerinin ev sahibi ile paylaşıldığının ifade edildiği dikkate alındığında kiracıya site yönetimi tarafından verilen yanıtın, kiracının iddialarına konu hususları yeterli derecede açıklayıcı olduğu

tespit edilerek site yönetimi hakkında yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verilmiştir.

Karara İlişkin Püf Noktalar

  1. Kişisel verilerin işlenebilmesi için Kanunun 5.maddesinde belirtilen şartlardan birinin bulunması gerekmektedir.
  2. Ev sahibi ile kiracının ortak giderlerden müştereken ve müteselsilen sorumlu olması sebebiyle kiracının ortak giderleri ödemediği hususunun ev sahibine bildirilmesinde hem ev sahibinin hem de site yönetiminin menfaati bulunmaktadır.
  3. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması işleme sebebinde ilgili kişilerin kanunen sahip oldukları hakları kullanabilmeleri için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması değerlendirilmektedir.
  4. Kurul, her olay için ayrı değerlendirme yapmakta ve her konu için ayrı bir yaptırım öngörmektedir.
Paylaş: