Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Hakkında Yayımlanan Kılavuzda 22.03.2021 Tarihinde Değişikliğe Gidildi!
Yazan: Zeynep Daştan | 31 Mart 2021

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hakkında yayımlanan kılavuza istinaden yapılan değişiklikler doğrultusunda yeni eklenen ibareler ile;

1. Yabancılar arası yapılan satış veya satış vaadi işlemlerine konu taşınmaz/taşınmazların; yabancı gerçek kişiler adına tapu sicilinde kayıtlı olmaması gerektiği yönündeki düzenlemeye ilgili taşınmazın sadece edinecek yabancının eş ve çocuklarının da bu kapsamda olduğunu belirten ibare yerine “Yabancı kişinin eş ve çocukları dahil” ibaresi eklenerek hüküm altına alınmıştır.

2. Yabancılar arası yapılan satış veya satış vaadine konu taşınmaz/taşınmazların, “Vatandaşlık amacıyla taşınmaz edinecek olan yabancı gerçek kişinin kendi, eşi ve çocukları tarafından ve eklenen ibare ile “veya aynı uyruklu yabancı bir gerçek kişi tarafından” 12.01.2017 tarihinden sonra Türk vatandaşı/şirketine devredilmiş taşınmazlardan olmaması gerektiği hususu düzenlenmiştir. Yani bir önceki düzenleme ile yabancı kişi kendi ve çocukları dışındaki herhangi birinden aldığı taşınmaz ile işlem yapabilirken yeni değişiklik ile artık kendi uyruğundan bir yabancı gerçek kişi ile de işlem yapamayacaktır.

Ancak 12.01.2017 tarihinden sonra yabancı gerçek kişi adına kayıtlı taşınmazın Türk vatandaşı/şirketine devrinden sonra eklenen değişik ibare ile “farklı bir uyruktan yabancı gerçek kişi” tarafından vatandaşlık kazanılması amacıyla edinimi mümkün olduğu hususu düzenlenmiştir.

3. Satış veya satış vaadine konu taşınmaz/taşınmazların; edinecek olan yabancı gerçek kişinin kendisine ek olarak yabancı kişinin, eşi ve çocuklarının da ortağı ya da yöneticisi olduğu Şirket tüzel kişiliği adına ya da aynı uyruklu yabancı gerçek kişilerin ortağı olduğu Tapu Kanunu’nun 36. maddesine tabi (yabancı / uluslararası sermayeli) Şirket tüzel kişiliği adına kayıtlı olmaması gerektiği hususu eklenmiştir. Yani bir önceki düzenleme ile yabancı kişi kendi, eşi ve çocuklarının hissedar olmadığı bir şirketten aldığı taşınmaz ile işlem yapabilirken yeni değişiklik ile artık kendi uyruğundan bir yabancının hissedar olduğu bir şirket ile de işlem yapamayacaktır.

YENİ GETİRİLEN DÜZENLEMELER DOĞRULTUSUNDA TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANILMAK ADINA EDİNİLEN TAŞINMAZLARIN TEKRAR VATANDAŞLIK KAZANIMINA KONU EDİLEMEYECEĞİ HÜKÜM ALTINA ALINDI!

  1. Satış ya da satış vaadi yoluyla Türk vatandaşlığı kazanıldıktan sonra aynı taşınmaz veya taşınmaz hissesinin tekrar vatandaşlık kazanımına konu edilemeyeceği hususu eklenmiştir.

İlgili ek madde doğrultusunda maddeye eklenen örnekler kapsamında,

  • Yabancı kişinin Türk vatandaşı ile taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin 3 yıl boyunca devir ve terkin etmeyeceği taahhüdü ile tapuda şerh edilmesinden sonra uygunluk belgesi alarak Türk vatandaşlığını kazandıktan ve taahhüt süresi dolduktan sonra aynı taşınmazın “maliki değişse dahi başka bir yabancı kişi tarafından satış ya da satış vaadine konu edilerek Türk vatandaşlığı amaçlı ediniminin ve uygunluk belgesi verilmesinin mümkün olmadığı,
  • Yabancı kişinin satın alma suretiyle taşınmaz ediniminden sonra 3 yıl satmama taahhüdü vererek ve uygunluk belgesi alarak Türk vatandaşlığını kazandıktan ve taahhüt süresi dolduktan sonra ilgili taşınmazın “hisse maliki değişse dahi aynı hissenin başka bir yabancı kişi tarafından satış ya da satış vaadine konu edilerek Türk vatandaşlığı amaçlı edinimi ve uygunluk belgesi verilmesi mümkün olmadığı” hususu belirtilmiştir.

Bu değişiklik ile vatandaşlığa konu olmuş bir taşınmazın 3 yıl geçtiğinde satılsa dahi yeni yabancı tarafından vatandaşlık başvurusunda kullanılamayacağı hükme bağlanmıştır.

Ancak bu değişikliğin istisnası bir aşağıdaki maddedir:

  • Taşınmaz edinimi yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmış yabancı gerçek kişilerin taahhüt süresinin sona ermesinden sonra (mahkeme kararı veya cebri icra vb. yollarla yapılan zorunlu devirler hariç) taşınmazın satın alındığı Şirket tüzel kişiliğine veya Türk vatandaşı kişiye devri (geri satılması) halinde ya da satış vaadi sözleşmesi şerhinin terkin edilerek taşınmazın üçüncü bir şahsa devri halinde konu Genel Müdürlüğe intikal ettirilip ve Türk vatandaşlığı kazanımına esas teşkil eden uygunluk belgesi durumunun yeniden değerlendirileceği  hususu eklenmiştir.

Bu değişiklik ile yabancı vatandaşlık başvurusu için şerh düşülen taşınmazı satın aldığı projeye, İnşaat şirketine veya gerçek kişiye geri iade ederse o taşınmaz yeniden vatandaşlık başvurularında kullanılabilecektir.

Sonuç olarak yeni yapılan bu değişiklikler ile yabancılar arasında yapılacak olan satış /satış vaadi sözleşmelerine konu olacak taşınmazların edinim koşulları ve bahse konu taşınmazlar ile Türk Vatandaşlığının kazanımı konusunda detaylı düzenlemeler getirilmiştir.

Paylaş: