İlçelere Doğalgaz Ulaştırılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nın Uygulama Esasları Yayınlandı
Yazan: Mihriban Toluay | 18 Şubat 2021

23 Eylül 2020 tarih ve 2953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, doğalgaz kullanımın arttırılması amacıyla yeterlilik kriterlerini sağlayan ilçelere doğalgaz ulaştırılmasını sağlamak üzere yapılacak yatırımlara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Anılan Cumhurbaşkanı Kararı’nın uygulanmasına ilişkin usul ve esasların ise Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (“BOTAŞ”) Genel Müdürlüğü’nün görüşleri de alınmak suretiyle EPDK tarafından belirleneceği öngörülmüştür. Aynı doğrultuda, şehir besleme hattı yatırımlarının BOTAŞ veya ilgili doğalgaz dağıtım şirketinden hangisi tarafından yapılacağına karar verme yetkisi EPDK’dedir.

16 Şubat 2021 tarih ve 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 11 Şubat 2021 tarih ve 10023 sayılı EPDK Kararı ile Cumhurbaşkanı Kararı’nın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

1. Öncelikle Cumhurbaşkanı Kararı’nın yayımlanarak yürürlüğe girdiği tarih olan 24 Eylül 2020 tarihinde, nüfusu 20.000’i aşan ilçelere ilişkin liste EPDK Kararı’nın yürürlük tarihinden itibaren 15 gün içinde BOTAŞ tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan talep edilecektir.

2. Bilgilerin teminini takiben BOTAŞ tarafından yine 15 gün içerisinde EPDK’ya başvuru yapılır.

3. Başvuruda şehir besleme hattı yatırımına daha önce başlanmış ancak henüz tamamlanmamış ilçeler ile yatırımı tamamlanan ilçeler ayrıca belirtilir.

4. EPDK tarafından başvuru esnasında sunulan listeler incelenir ve şehir beslenme hattı yatırımı ihtiyacı olduğu değerlendirilen ilçeler BOTAŞ’a bildirilir.

5. BOTAŞ tarafından yatırım yapılacak ilçeler listesi EPDK onayı ek yapılarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na iletilir.

6. Bakanlık onayı alan ilçeler EPDK ve BOTAŞ’a bildirilir ve yatırım gerçekleştirilir.

7. Bu işlem yıllık olarak, her yeni yılın Mart ayı sonuna kadar alınan nüfus bilgileri kapsamında tekrarlanır.

Doğalgaz Dağıtım Şirketlerinin Durumu

Doğalgaz dağıtım şirketleri, eğer kapsam içine alınan ilçe kendilerinin halihazırda dağıtım lisansına sahip olduğu bölge içerisine giriyorsa, ayrı bir lisans ya da izin almaksızın doğalgaz dağıtımı yapmaya yetkili kılınmıştır.

Eğer ilçe dağıtım lisansı bulunan dağıtım bölgesi içerisinde değilse, dağıtım şirketi EPDK tarafından ilgili mevzuat hükümleri kapsamında belirlenecektir.

İlçe dağıtım lisansı bulunan dağıtım bölgesi içerisinde değilse, ilçenin bağlı olduğu il sınırı içerisinde faaliyet gösteren dağıtım şirketlerinden biri EPDK’ye dağıtım bölgesi genişletme başvurusunda bulunabilecektir. Bu durumda, dağıtım bölgesi genişletme prosedürü öncelikli olarak uygulanacaktır ve başvuru mevzuata uygun bulunduğu takdirde, ilgili ilçe dağıtım bölgesi genişlemesi yöntemiyle mevcut dağıtım lisansı kapsamında alınmış olacaktır.

Kriteri sağlayan ilçelere yapılacak şehir beslenme hattı yatırımlarının kurumlar bazında paylaşımı aşağıdaki kritere göre belirlenecektir.

Kriter Yatırımı Yapacak Taraf
İmarlı alan sınırlarının iletim hattına mesafesi > 5km BOTAŞ
İmarlı alan sınırlarının iletim hattına mesafesi < 5km  İlgili Doğalgaz Dağıtım Şirketi

Yeni düzenleme ile yürürlükten kalkan EPDK’nin 6867-6 sayı ve 19 Ocak 2017 tarihli kararında yatırımların kurumlar bazında paylaşımına ilişkin benzer kriterler belirlenmiş olmakla birlikte, eski düzenlemede kilometre sınırı 30 olarak esas alınmıştı.

Doğalgaz dağıtım şirketi eğer talep edelerse, mesafe şartına bakmaksızın yatırımı kendisi yapmayı tercih edebilir. Bu durumda, yine ilçenin doğalgaz arzı doğrudan yatırım şebekesinden sağlanabilir. 

Paylaş: