Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ yayımlandı.
Yazan: Bilişim Hukuku | 14 Mart 2018

Gelişme 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 13. maddesi ile 22. maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (g) bentleri uyarınca hazırlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”), 10.03.2018 tarihli 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 


Önemi

Tebliğ’in dayanağı olan Kanun’un 13. maddesi; Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“ilgili kişiler”) Kanun’un uygulanması ile ilgili taleplerini, yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemlerle -veri sorumlusuna- (kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi) iletebileceğine dair genel bir düzenleme şeklinde idi. 

Bu kapsamda yayımlanan Tebliğ, Kanun’un 13. maddesinde bahsedilen başvuru hakkı ve bu başvuruya verilecek cevap ile başvuruya ilişkin yapılacak işlemlerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili kişilerden alınacak ücretlerin hangi usul ve esaslara tabi olacağına dair hususlara açıklık getirmiştir. 

Detaylar

 • Başvuru Hakkı 

Tebliğ’in 4. maddesi uyarınca ilgili kişiler, veri sorumlusuna başvuru hakkına sahip olup başvurularını Türkçe olarak yapmakla yükümlüdür. 

 • Başvuru Usulü 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca ilgili kişilerin hakları şu şekildedir: 

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 5. Hukuka  uygun  şekilde  işlenmiş  kişisel  verilerin,  işlenmesini  gerektiren  sebeplerin  ortadan kalkması durumunda silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. (d) ve  (e)  bentleri  uyarınca  yapılan  işlemlerin,  kişisel  verilerin  aktarıldığı  üçüncü  kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle  kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel  verilerin  kanuna  aykırı  olarak  işlenmesi  sebebiyle  zarara  uğraması  halinde  zararın giderilmesini talep etme

İlgili kişiler, Kanun’un 11. Maddesinde belirtilen yukarıda sayılan hakları kapsamındaki taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önceden bildirilen ve veri sorumlusunun sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletir.

Yazılı başvuru aşağıdaki bilgileri içerir şekilde yapılmalıdır:

 1. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 5. Talep konusu

Ayrıca, başvuru konusuna ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekir.

Başvuruya Cevap

Tebliğ’in 6. maddesi uyarınca veri sorumlusu, işbu tebliğ kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler tarafından yapılacak başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.

Veri sorumlusu, başvuruyu kabul eder veya gerekçelerini belirtmek suretiyle reddeder.

Veri sorumlusu, cevabını başvuru sahibi ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Bu bağlamda hazırlanacak cevap yazısı aşağıdaki bilgileri içerir şekilde hazırlanmalıdır:

 1. Veri sorumlusu veya temsilcisine ait bilgiler,
 2. Başvuru sahibinin; adı ve soyadı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 3. Talep konusu,
 4. Veri sorumlusunun başvuruya ilişkin açıklamalar.

Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili kişiden, 7. maddede belirtilen ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret ilgili kişiye iade edilir.

Veri sorumlusu talebi kabul etmesi halinde, talebin gereğini en kısa sürede yerine getirir ve konuya dair başvuru sahibi ilgili kişiye bilgi verir.

Ücret

Tebliğ’in 7. Maddesi uyarınca, ilgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecek ise cevabi yazının on sayfayı geçmediği durumlarda ilgili kişiden ücret alınmaz. On sayfayı geçmesi halinde ise, on sayfanın üzerindeki her bir sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

Kanun’a ve Tebliğ’e uyum sürecine ilişkin sorularınız olması halinde bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

 

Merve Kütükçüoğlu

Paylaş: