Kurumlar Vergisi Oranını 2021 yılı için %25 Yükselten Kanun Yürürlüğe Girdi
Yazan: Emre Akarkarasu | 22 Nisan 2021

22.04.2021 tarih ve 31462 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile (“Kanun”) bazı vergi kanunlarında değişiklikler yapılmıştır.

1. Kurumlar Vergisi Oranı

Kanun ile birlikte kurumlar vergisi oranı 2021 ve 2022 yılları için arttırılmıştır.

Bu kapsamda yeni oranlara aşağıda yer verilmiştir;

  • 2021 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançları için %25,
  • 2022 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançları için %23,

2021 yılı için önemli husus söz konusu vergi oranının 1. geçici vergi dönemi için uygulanıp uygulanmayacağıdır. Düzenleme uyarınca söz konusu oran 1. geçici vergi dönemi için uygulanmayacaktır. Uygulama 01.07.2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerlidir.

2. Komisyoncuya veya Konsinyi İşletmeye Teslimlerde ÖTV Vergilemesi

Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malların (alkollü ve gazlı içecekler, meyve suları, mineral ve gazlı sular, gazozlar, alkolsüz biralar, tütün ve tütün ürünleri) komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinyi işletmelere tesliminde vergilendirilmesi düzenlemesini getirmektedir.

Kanun öncesinde bu listede yer alan mallar alıcıya teslimde vergilenmekte olup yeni düzenleme 22 Nisan 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

3. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da Düzenlemeleri

Kanun ile birlikte 6183 sayılı Kanun’da bazı değişiklikler yapılmıştır.

Bu bağlamda;

  • Haczedilen menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışına olanak sağlanmaktadır.
  • Elektronik ortamda yapılacak satışın teklif verme suretiyle yapılması öngörülmüştür.
  • Haczedilen ve muhafazası tehlikeli veya masraflı menkul malların pazarlık usulü satılmasına olanak sağlanmıştır.
  • Artırma sonucunda kendisine ihale edilen malı almaktan vazgeçen kişilerin ödemeleri gereken yıllık %5 faiz yerine tecil faizi oranında faiz uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
  • Taşınmaz malların elektronik ortamda satışına olanak sağlanmıştır.

Gayrimenkullerin kendisine ihale edilen kişinin bedeli ödememesi nedeniyle ihalenin feshi halinde bu kişi tarafından ödenmek zorunda kalınacak tutar hususu netleştirilmiştir.

Paylaş: