5 Milyon TL’nin üstünde taşınmazı bulunanlara Değerli Konut Vergisi geliyor!
Yazan: Seda Yılmaz | 30 Aralık 2019

07.12.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7194 sayılı “Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile “Değerli Konut Vergisi” adı altında yeni bir vergi türü kabul edilmiştir.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen “Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5.000.000 Türk lirası ve üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabidir.” şeklindeki 42. madde ile şartları taşıyan taşınmazlar vergiye tabi kılınmıştır.

Düzenleme, değerli konut vergisi mükellefi olacak vatandaşları Türkiye sınırları içindeki bina sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisinden muaf tutmamaktadır. Bu sebeple konutu değerli bulunan vatandaş, hem her mükellef gibi emlak vergisini ödemeye devam edecek, hem de değerli konutu için tahakkuk ettirilecek vergiyi ödeyecektir.

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

 5.000.000 TL-7.500.000 TL arasında olduğu tespit edilen taşınmazlar için binde 3

 7.500.000 TL-10.000.000 TL arasında olduğu tespit edilenler için binde 6

 10.000.000 TL’yi aştığı tespit edilenler için binde 10

oranında vergilendirme yapılacaktır.

Değer tespiti Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce yapılacak veya yaptırılacak; değerleme sonucu ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilecek ve ilgilisine ayrıca tebliğ edilecektir.

Tebliğin akabinde, değerleme raporuna karşı 15 gün içerisinde yine Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne itiraz edilebilecektir. İtiraz edilmeyen meskenin değeri ise kesinleşecektir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü on beş gün içinde itirazları değerlendirerek sonuçlandıracaktır.

Kesinleşen değer, aynı usulle ilan ve ilgilisine tebliğ edilecektir. Değerleme raporuna itiraza karşılık Müdürlükçe ret kararı verilmesine karşılık İdare Mahkemeleri’nde idarenin işlemine karşı yürütmenin durdurulması talebiyle genel hükümlere karşı dava açılabilir.

Ayrıca değerleme sonucunda belirlenen vergi matrahına karşı ya da ihtirazi kayıtla beyannamede bulunarak tahakkuk fişine karşı 30 gün içinde genel hükümler uyarınca yürütmenin durdurulması talebiyle Vergi Mahkemeleri’nde dava açmak da mümkündür.

Düzenlemeye göre mesken nitelikli taşınmazın değerinin 5.000.000-TL’yi aştığı (bu tutar dâhil) yılı takip eden yılın şubat ayının 20. günü sonuna kadar beyanname ile beyan edilir ve vergi, yetkili vergi dairesince yıllık olarak tarh ve tahakkuk olunur.

Buna göre yıl içinde mesken değeri kesinleşenler bakımından önümüzdeki Şubat ayında vergi tahakkuk edecektir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl içinde tebligatın gönderilmemesi veya gönderilip de ilgilisince itiraz edilmesi sebebiyle yıl sonuna kadar incelemenin sonuçlanmaması halinde, değerleme 2020 yılında kesinleşeceğinden, beyannamenin en geç 2021 Şubat ayında verilmesi mümkün olacak.

Saygılarımızla,
Aksan Hukuk Bürosu

Paylaş: